V Radenski d.o.o. se zavedamo, da je v sodobni družbi pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic, zato ta politika o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki jo izvajamo ali, ki se izvaja v našem imenu. Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. 

O nas kot upravljalcu osebnih podatkov

Osebni podatki, ki nam jih posredujete, so obdelani v družbi Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.o.o., s sedežem v Boračevi 37, 9252 Radenci, matična št.: 5056152000 in ID za DDV: SI81280483, telefon: 02 520 20 20, e-pošta: info at-no-spam radenska dot-no-spam si (v nadaljevanju: Radenska ali upravljalec).

Obdelava osebnih podatkov je nujno potrebna za našo dejavnost. Brez posredovanja osebnih podatkov in brez njihove obdelave Vam ne bomo mogli posredovati naših storitev, niti skleniti pogodbe z vami kot tudi izpolnjevati obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz te pogodbe. V kolikor bi bilo za obdelavo podatkov potrebno Vaše soglasje, ga ne bomo terjali niti pogojevali z grožnjami zavračanja ali prekinitvijo pogodbenega odnosa, niti ne bomo omejevali posredovanja storitve ali prodaje blaga ali izvedbo drugih dolžnosti, ki se nas pritičejo.

Z Vašimi osebnimi podatki rokujemo v mejah splošno veljavnih pravnih predpisov v Republiki Sloveniji in na ravni Evropske Unije in si prizadevamo, da ne bi prišlo do neupravičenega rokovanja ali zlorabe Vaših osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov, varovanje zasebnosti in pravic vsakega posameznika je ena od osnovnih vrednot, katere zaposleni naše družbe dosledno upoštevajo.

Naši zaposleni se popolnoma zavedajo vrednosti in občutljivosti osebnih podatkov, s katerimi prihajajo v stik in s katerimi se rokujejo. V celoti se zavedamo obsega škode, ki bi jih povzročila izdaja, uničevanje ali spreminjanje teh podatkov ter kaj to pomeni za vsakega posameznega lastnika teh podatkov, torej za Vas.

Radenska in vsak zaposleni te družbe, ki se srečuje z Vašimi osebnimi podatki se osebno obvezujemo, da bomo varovali zaupnost, dostopnost in nepoškodovanost osebnih podatkov, s katerimi prihajamo v stik ne glede na to, ali to določa pravni akt ali ne. Osebne podatke, s katerimi naši zaposleni prihajajo v stik oz. ki jih uporabljajo v določene namene, ne bodo nikoli objavili, nikomur jih ne bodo neupravičeno posredovali, jih ne bodo spreminjali ali uničevali in jih bodo uporabljali le v okviru svojega dela. Da se naši zaposleni izognejo neželenemu posredovanju, uničenju ali spreminjanju osebnih podatkov, s katerimi prihajajo v stik oz. ki jih uporabljajo pri svojem delu, jih redno izobražujemo in izpopolnjujemo na ustrezen način.  

Katere osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom obdelujemo Vaše osebne podatke

Osebni podatki, ki nam jih posredujete in ki jih obdelujemo, uporabljamo za točno določene namene, kot so sklepanje pogodb in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, komuniciranje z Vami glede zagotavljanja našega blaga, za izvedbo nagradnih iger, sklepov skupščine, izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti, spodbujanja organizacije projektov v obliki donacije naših pijač, za izbor kandidatov na razpisana delovna mesta, tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte) ipd. Brez teh podatkov to ne bi bilo mogoče. Predvsem gre za naslednje osebne podatke:

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov);
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu, naziv banke in bančni račun ipd.)
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev drugih pogodb (ime, priimek, naslov, davčna številka),
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
 • Ob naboru kandidatov za zaposlitev tudi vaš življenjepis ali fotografijo,
 • Za podelitev nagrade iz nagradnih iger ter zaradi obračuna dohodnine iz tega naslova, za realizacijo sklepa skupščine (poleg osnovnih kontaktnih podatkov tudi davčna številka, po potrebi transakcijski račun)

Na kakšni pravni osnovi obdelujemo Vaše osebne podatke

Zgoraj navedene osebne podatke, ki nam jih posredujete obdelujemo na vsaj eni izmed spodaj navedenih pravnih podlag:

 • Sklenitev ali izpolnitev pogodbe
  • Nabava in prodaja blaga, fakturiranje, medsebojna komunikacija, naročanje blaga,
  • V potrebnem obsegu tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika ali za namen pridobitve ponudbe
 • Izpolnitev zakonskih obveznosti
  • Dolžnost, določena s slovenskim pravom ali pravom EU – Zakon o računovodstvu, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o igrah na srečo, Obligacijski zakonik itd.
  • Izdaja računov za kupljeno blago,
  • Posredovanje osebnih podatkov posameznikov državnim organom in drugim upravljalcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti,
 • Zakoniti interes
  • Varovanje premoženja (s sistemom kamer), posredovanje v okviru naše družbe/organizacije za administrativne namene,
  • Za namen zmanjševanja tveganj vdorov na našo spletno stran (zagotavljanja informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema)
 • Privolitev
  • Kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete 
 • Življenjski interes
  • Kadar je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

Komu posredujemo Vaše osebne podatke

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Radenska) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • Izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev,
 • Razvijalci in uvajalci programskih rešitev,
 • Obdelovalci, ki jih Radenska angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb,
 • Trženjska, raziskovalna in analitična podjetja,
 • Zunanje agencija za marketing ter organizatorji dogodkov,
 • Zastopniki Radenske pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sosednimi postopki

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Posredovanje Vaših osebnih podatkov v tretje države

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

Kako dolgo shranjujemo Vaše osebne podatke?

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Radenska podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

Obdelava piškotkov, nadziranje IP naslovov in ostala sredstva tehnološkega nadzora

O politiki piškotkov si lahko preberete več na naši spletni strani, na povezavi: http://www.radenska.si/piskotki/

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Vaše pravice

Radenska se zavzema za načela, ki jih določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 o varovanju posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter je pripravljena na polno sodelovanje pri uveljavljanju Vaših pravic.

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • da od nas kadarkoli zahtevate:
  • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
  • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
  • popravek netočnih osebnih podatkov;
  • omejitev obdelave, kadar:
   • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
   • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
  • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se nanašajo na uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na e-mail naslov: gdpr at-no-spam radenska dot-no-spam si ali po pošti na naslov: Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci s pripisom: "GDPR".

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od Vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da Vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na Vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci s pripisom: "GDPR“ ali jo prekliče tako, da preklic posreduje na na e-mail naslov: gdpr at-no-spam radenska dot-no-spam si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Varovanje osebnih podatkov

Radenska varuje Vaše osebne podatke po sistemu upravljanja varnosti, ki je zasnovan na analiziranju tveganja z osebnimi podatki. Radenska Vam zagotavlja, da stalno vrednoti varnostno stanje in tveganje ter prilagaja svoje varnostne načrte z namenom da zagotovi, da Vaši osebni podatki niso ogroženi. Zagotavljamo, da se izvajajo ustrezni postopki in tehnologije za varovanje informacij, zagotovitev fizične in administrativne varnosti, tako z organizacijskimi kot tudi s tehničnimi sredstvi. Tukaj iz razumljivih vzrokov ne omenjamo teh postopkov in mehanizmov. 

 

Radenska d.o.o.
Boračeva 37
9252 Radenci